Отчети - публикуване годишни счетоводни отчети
ТЪРСИ
 
Общи условия на сайта

     

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Варна Уеб ЕООД, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт.


I. Основни понятия
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо и юридическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.

"УСЛУГА/И" на сайта включват:
- получаване на достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
- възможност за публикуване на годишни счетоводни отчити;
- получаване на email бюлетини от регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ на сайта.

"ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което Варна Уеб ЕООД се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ на сайта допълнителна информация за предоставяни от ПАРТНЬОРA стоки и услуги.


II. Общи разпоредби
Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като ПОТРЕБИТЕЛ на услугите на сайта и Варна Уеб ЕООД.
Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено с информационна цел и с цел публикуване на годишни счетоводни отчети.
Плащанията се извършват чрез системата epay.bg и по банков път
За плащанията клиента получава опростена фактура за заплатената от него сума


III. Авторски права
Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес.
Включването на връзки към материали от сайта и електроните бюлетини във Ваша интернет страница се допуска само със съгласието на Варна Уеб ЕООД.
Използване на материали извън посочения смисъл, за захранването на бази данни, публикуване, размножаване, всяка форма на търговско използване, както и препредаването на трети лица без знанието и съгласието на Варна Уеб ЕООД, е забранено.


IV. Конфиденциалност
Варна Уеб ЕООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Варна Уеб ЕООД на e-mail office@otcheti.bg


V. Органичаване на отговорността
Варна Уеб и отделни нейни служители не могат да носят отговорност в случай на загуби или други неблагоприятни последици за лица или организации, действали или въздържали се от действие в резултат на информация, поместена в сайта или в e-mail бюлетините.
Варна Уеб ЕООД и посредниците му не могат да бъдат държани отговорни за каквито и да било щети на трети лица, произлезли от употребата или невъзможността от употреба на материали, дори ако Варна Уеб ЕООД е била предупредена за възможността от възникването им.
Варна Уеб ЕООД не носи отговорност за публикуваните от потребителите годишни счетоводни отчети


VI. Регистрация
Вие имате възможност да публикувате своите годишни счетоводни отчети, след попълване на формата за регистрация, качване на отчетите и активиране на регистрацията чрез плащане по банков път или epay.bg
При регистрацията си, Вие се задължавате да предоставяте пълна, вярна, истинска и точна информация. Варна Уеб ЕООД си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на потребителя.
Варна Уеб ЕООД си запазва правото да отстрани потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите общи условия.


VII. Промени
Варна Уеб ЕООД си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия. Промените влизат в сила от момента на публикуването им.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

бутони за споделяне


• Кои фирми е нужно да публикуват отчети

• Как да публикувам отчета си в сайта

• Цена за публикуване и отстъпки

• Активиране на публикуваните отчети. Начин на плащане

• Краен срок

• Какво трябва да публикувате

• Санкции и глоби

• Закон за счетоводството

• Закон за електронната търговия

• Полезни връзки

• Общи условия на сайта

 
E-mail: office@otcheti.bg
GSM: 0899 186 488